Projekt „4 kroki”

Skierowany jest do młodych osób głuchych, w wieku 18-29 lat, absolwentów SOSW, biernych zawodowo, z terenu województw: mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie.
Cele projektu to:

 • podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia
  w grupie 80 osób- absolwentów SOSW z wadami słuchu;
 • wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe (szkolenia zawodowe wraz z egzaminem;
 • przygotowanie i umożliwienie podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed OKE) oraz kompetencje zawodowe i społeczne niezbędne na rynku pracy (warsztaty life skills);
 • uzupełnienie edukacji formalnej (przygotowanie do egzaminu dojrzałości);
 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego (staże zawodowe).

Planowane efekty:

 • opracowanie 80 Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego;
 • nabycie przez 36 uczestników projektu (UP) kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy potwierdzonych certyfikatem wysokiej jakości;
 • potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie przez 2 UP poprzez zdanie egzaminu przed OKE;
 • nabycie kompetencji społeczno-zawodowych koniecznych do wejścia i utrzymania się na otwartym rynku pracy przez 64 Uczestników Projektu;
 • uzupełnienie poziomu edukacji formalnej o poziom wykształcenia średniego przez 4 Uczestników Projektu;
 • nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez 54 Uczestników Projektu;
 • podjęcie zatrudnienia przez 14 Uczestników Projektu.

Wartość projektu: 1 885 296,00 zł.
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 588 927,46 zł.

Link do strony projektu: http://www.pzg.lodz.pl/4kroki/4krokiW/

Facebook https://www.facebook.com/4kroki/