Statut Fundacji KSK

Tekst jednolity, 22 maja 2008 r.

ROZDZIAŁ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1.

Fundacja KSK, zwana dalej Fundacją działa jako organizacja zarejestrowana i posiada osobowość prawną.

Art.2.
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
Art.3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art.4.
 1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Fundacja może być również członkiem związków organizacji, o których mowa w pkt. 1.
Art. 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ II – CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI.

Art.6.
 1. Celem Fundacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Cele szczegółowe Fundacji:
  • wspieranie i animowanie współodpowiedzialności młodych obywateli za demokrację i aktywne wpływanie na rzeczywistość,
  • wsparcie dla inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży,
  • angażowanie młodzieży w proces podejmowania decyzji,
  • wychowanie do poszanowania prawa,
  • wspieranie i animowanie działań na rzecz efektywnej realizacji zadań publicznych poprzez organizację warsztatów, seminariów, e-learningów i innych form wymiany doświadczeń.
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich wśród dzieci i młodzieży,
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jednostki kościelne, szkoły wyższe, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  • wspieranie instytucji realizujących projekty finansowane ze środków europejskich – ze szczególnym uwzględnieniem organizacji młodzieżowych i dziecięcych,
  • rozwój zasobów ludzkich, w tym działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży poprzez wspieranie osób i instytucji działających w obszarze marginalizacji,
  • praca z osobami z niepełnosprawnościami i na rzecz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami,
  • inicjowanie działań zmierzających do wymiany doświadczeń związanych z demokracją i podejmowaniem odpowiedzialności przez młodych ludzi,
  • kreowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego,
  • szerzenie idei integracji europejskiej,
  • szeroko rozumiane samokształcenie, umożliwianie lepszego startu dzieciom i młodzieży gorzej sytuowanej,
  • rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży,
  • praca z rodzinami dysfunkcyjnymi,
  • organizacja wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • prowadzenie placówek o charakterze edukacyjnym i resocjalizacyjnym, organizacja imprez sportowych,
  • propagowanie kultury,
  • współpraca zagraniczna z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskami akademickimi oraz innymi grupami społecznymi,
  • doradztwo,
  • udzielanie darowizn w formie finansowej i pozafinansowej,
  • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, klęskach żywiołowych i innych,
  • prowadzenie działań związanych z ekologią,
  • promocja zdrowia i nauka pierwszej pomocy.
Art.7.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenia szkoleń, doradztwa i konsultacji,
 2. prowadzenie wsparcia technicznego i finansowego dla inicjatyw realizujących cele Fundacji,
 3. współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie promocji idei wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego,
 4. organizację staży, wymian, praktyk i innych form zdobywania praktycznych umiejętności,
 5. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
 6. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze,
 7. publikowanie materiałów i opracowań dotyczących celów Fundacji,
 8. prowadzenie badań, analiz i diagnoz w obszarach zgodnych z celami Fundacji,
 9. podejmowaniu innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ III  – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art.8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł.

Art.9

Fundacja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa, samorządów, fundacji i funduszy krajowych
i zagranicznych.

Art.10.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • wpływy z ofiarności publicznej,
 • subwencji osób trzecich,
 • funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 • darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 • dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 • dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 • odsetek i depozytów bankowych.
 • dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
Art. 11.

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI.

Art.12.

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.

Art.13.
 1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 1-3 osób. W pierwszej kadencji są to: Piotr Kowalski, Małgorzata Silny, Katarzyna Krawczyk.
 3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu powoływany przez Fundatora. W pierwszej kadencji funkcję prezesa pełni Piotr Kowalski.
 4. Zarząd powoływany jest na okres 2 lat.
Art.14.

Zarząd Fundacji:

 1. kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 4. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
 6. powołuje pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
 7. inicjuje i konkretyzuje działalność statutową Fundacji
 8. zatwierdza roczne plany działania Fundacji,
 9. przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji,
 10. wprowadza zmiany w Statucie,
 11. podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji,
 12. podejmuje decyzje o tworzeniu lokalnych struktur Fundacji.
Art.15.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. Prezes Zarządu Fundacji lub członek Zarządu – jednoosobowo
Art.16.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 17.

Zmiany celów Fundacji i statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.

Art.18.

Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Fundator.